Uuring

Virtuaalse töö kasutamisest tulenevad juhtimisprobleemid
Baltic Journal of Management, Vol 4. Nr.1, lk 80-93.

Gerda Mihhailova

Artiklis räägitakse virtuaalsete meeskondade tööst, kus erinevates kohtades asuv inimeste rühm töötab ühiste eesmärkide saavutamiseks, kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (ICT). Sellistes meeskondades töötamine ja juhtimine nõuab nii töötajatelt kui ka tööandjatelt täiesti uute pädevuste arendamist. Vead tekivad siis, kui virtuaalset meeskonda üritatakse juhtida sarnaselt tavalise meeskonnaga, kes kohtub näost näkku iga päev.

Räägitakse ka kaugtöö kontseptsioonist – kaugtöö, virutaalne töö – kuidas need on aja jooksul muutunud ja kuidas on rõhk liikunud füüsiliselt töökohalt ICT vahendite kasutamisele virtuaalses töös.

Virtuaaltöö ning selle väljakutsed ja tüübid

The Business Review Cambridge, Vol.12, Nr.2, lk 96-103

Gerda Mihhailova, Kandela Õun, Kulno Türk (Tartu Ülikool)

Artikkel põhineb 323 organisatsioonilt (3156 vastajat) kogutud andmetel ja keskendub probleemidele, mis on seotud ICT vahendite kasutamisega kommunikatsioonis ühiste eesmärkide ja koostöö saavutamiseks. Uuringu tulemused näitavad, et virtuaalset tööd kasutatakse üsna sageli, kuid selleks kasutatavad juhtimisvõtted kipuvad tavapärasele töökorraldusele sobivamad olema.

Uuringu käigus töötati välja mudel, mis võimaldab määratleda virtuaaltöö tüüpe. Kavandatav mudel kirjeldab meeskonnatöö käigus toimuvat suhtlust kolmes mõõtmes: suhtlusrikkus (silmast silma suhtlemisest kirjade ja aruanneteni), suhtlusele kuluv aeg, suhtlemise sagedus.